Skip to main content

Privacy statement TopBrewer

Inleiding mei 2023
TopBrewer neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@topbrewer.nl.

Wie is TopBrewer?
TopBrewer is de besloten vennootschap TopBrewer NL, kantoorhoudende te (1251 MA) Laren aan Plein 1945 nr.27, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65095472. TopBrewer is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door TopBrewer de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt TopBrewer jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor TopBrewer persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens TopBrewer voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door TopBrewer worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naambank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Beheer van bestellingen

Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, KvKnummer, BTW-nummer, Klantnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie

Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E- mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, KvKnummer, BTW-nummer, Klantnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Financiële gegevens,Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: CRM
Gegevens: Naam, Gebruiksnaam, E-mailadres, Locatie,Bestelgeschiedenis, Social media account, Browser,Telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang Betrokken Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

Doeleinde: Nieuwsbrief
Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Social media marketing
Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang betrokken
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
TopBrewer heeft gegevens over jou in bezit, alleen die je zelf verstrekt hebt via ons onboarding systeem.


Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij TopBrewer over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kun je een verzoek hiertoe doen bij TopBrewer. Je kunt verzoeken dat TopBrewer je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om TopBrewer te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van TopBrewer of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van TopBrewer te verkrijgen. TopBrewer zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer
mogen verwerken. Het kan zijn dat TopBrewer je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door TopBrewer
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@topbrewer.nl. TopBrewer zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat TopBrewer een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien TopBrewer je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:
• Verwerkers
• Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een
overeenkomst tussen jou en TopBrewer
• Externe adviseurs
Het kan zijn dat TopBrewer verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde
partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen. Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop TopBrewer je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@topbrewer.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop TopBrewer jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@topbrewer.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.